online site builder

Sudsko-, likvidaciono zastupanjePoseban naglasak stavljamo na one predmete gdje naš sistem rada nije donio rezultate, u tom slučaju spremni smo da interese naših povjerilaca zastupamo u pravnim radnjama.

Naše društvo raspolaže svojim timom pravnika, sarađuje sa advokatskim kancelarijama koje su pretežno usmjerene na ovu vrstu naplate potraživanja i na taj način obezbjeđujemo kompletno pravno zastupanje. Kompletno pravno zastupanje obuhvata, u zavisnosti od visine iznosa potraživanja, pokretanje sudskih ili izvršnih postupaka, zastupanje u pranicama, izvršnim postupcima, vođenje likvidacionih postupaka kao i zastupanje interesa povjerilaca u navedenim postupcima.