free web maker

Dužnicima


Informacije za dužnike 

Zašto sam dobio/-la pismo upozorenja od Foldane Crna Gora doo?

Foldana Crna Gora doo Vam je poslala pismo upozorenja najvjerovatnije zato što prema Vlastodavcu koji je angažovao Foldanu Crna Gora doo imate neizmiren dug. Foldana Crna Gora doo upravo u tome pruža pomoć i mogućnost da se putem restrukturiranja duga ili otplate duga na rate postojeći dug izmiri.

Šta je sadržina pisma upozorenja?

Putem pisma upozorenja dužnik se obavještava o tome kojeg povjerioca zastupa naše društvo i da je ovlašćeno da naplati dug. Osim toga, pružaju se informacije o vrsti, iznosu računa kao i o periodu koji je obuhvaćen tim računom. Takođe, pružaju se informacije o posljedicama u slučaju neplaćanja, kao na primjer o mogućim sudskim postucima i pravnim radnjama.

Šta treba uraditi ukoliko se ne slažem sa dugom koje se vodi na moje ime?

U roku od 8 dana od dana dostavljanja pisma upozorenja treba podnijeti prigovor lično na adresu The Capital Plaza, ul. Cetinjska br. 11, VII sprat, 81 000 Podgorica ili pozivom na broj: +382 (0) 20 254-094 ili slanjem na e-mail: naplata@foldana.me. Prigovor treba da sadrži razlog neslaganja sa dugom, priloženi materijal kojim se dokazuje sadržina prigovora. Ukoliko ste već ranije izvršili uplatu duga kod povjerioca, onda je potrebno da uplatnicu priložite kao dokaz.

Zašto sam dobio/-la SMS od Foldane Crna Gora doo?

Foldana Crna Gora doo šalje SMS poruke u slučaju kad Vi sklopite sporazum o otplati duga u ratama, a plaćanje dospjele rate nije izvršeno u dogovorenom roku. U tom slučaju Vas podsjećamo na obavezu plaćanja putem SMS-a. Kada naš kolega pokuša da Vas kontaktira putem telefonskog poziva, a to bude neuspješno, kontaktiranje se nastavlja putem slanja SMS-a.

Zašto sam dobio/-la obavještenje da je poslata na moju adresu lično osoba Foldane Crna Gora doo?

Naš kolega/-inica su Vas pokušali posjetiti jer ste se od ranijih pokušaja pregovaranja udaljili, tj. nijeste se odazvali na naše pokušaje da stupimo u kontakt sa Vama. Molimo Vas da putem poziva na broj koji je naveden u dopisu dogovorite vrijeme sljedeće posjete našeg kolege, koji će Vam pomoći u svemu vezano za Vaš dug. Osim toga, na raspolaganju Vam stoji I mogućnost da dođete lično u naše prostorije koje se nalaze na adresi Cetinjska br. 11, VII sprat - The Capital Plaza, u Podgorici svakog utorka od 8-16 časova.

Šta će se desiti ukoliko ne izmirim svoj dug?

Ukoliko ne iskoristite mogućnosti koje Vam naše društvo nudi, na osnovu ovlašćenja za zastupanje pred sudom, a koje je izdao naš povjerilac, preduzimamo neophodne korake da se bez odlaganja pokrene sudski postupak. U slučaju da se pokrene sudski postupak, iznos potražvanja će se namiriti putem izvršnog postupka na osnovu sudskog rješenja.

Izvršitelj će prvo blokirati sve Vaše račune u bankama na iznos duga, a u slučaju da I ovaj pokušaj bude bez uspjeha izdaće se rješenje o oduzimanju pokretne imovine (npr.: automobil, drugi vrijedni predmeti, itd.), a u krajnjem slučaju oduzimanje tj. prodaja putem javne prodaje nepokretnosti koja je u vlasništvu dužnika. Ogromni troškovi svih ovih postupaka u mnogome nadmašuju iznos potraživanja, ali na osnovu Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, svi ti troškovi terete dužnika.

Naše društvo će učiniti sve što je potrebno da bi u ime I interesu povjerioca naplatilo potraživanje na koje po zakonu ima pravo!

Na koji način mogu izmiriti svoje dugovanje?

Na osnovu uplatnice koja je unaprijed pripremljena možete uplatu izvršiti u najbližoj pošti. Ukoliko ste uplatnicu izgubili ili je uplatnica oštećena, molimo Vas da nas o tome obavijestite putem poziva na broj +382 (0) 20 254-094, a naše kolege će Vam putem pošte poslati nov primjerak uplatnice.

Osim toga, Uplatu možete izvršiti na žiro-račun br. 510-10117722. Prilikom uplate u rubriku „svrha plaćanja“ navedite ID predmeta.